Tilastotieteen pääaineopiskelijoille

Ajantasainen opetusohjelma vastuuopettajineen sekä kurssikuvauksineen löytyy Peppi opinto-oppaasta.

Kursseille ilmoittaudutaan Peppissä.

Seuraavassa listataan Turun yliopiston tilastotieteen opetustarjontaa. Osa kursseista luennoidaan joka vuosi ja osa useimmiten vuorovuosin. Vuosikierrossa olevien kurssien osalta suunniteltu seuraava toteutus tai viimeisin toteutusajankohta on merkitty sulkeisiin kurssin perään (SL=syyslukukausi, KL=kevätlukukausi).

Osaa kursseista ei luennoida tai ne eivät ole vuosittaisissa opetusohjelmissa, vaan ne suoritetaan muilla suoritustavoilla (m). Lisäksi muutamien kurssien ns. autopilottitoteutukset on myös merkitty näkyviin (autopilot). Tarkemmat lisätiedot ja suoritustavat löydät opinto-oppaasta ja viime kädessä kurssin vastuuopettajalta.

Seuraavassa tutkintovaatimuksia 2022-2024 koskevat kurssit.

Päivitetty viimeksi: 15.1.2023

Perusopinnot

(Nämä kurssit vuosittain)

Tilastotiede ja data 6 op
Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 4 op
Tilastollisen päättelyn peruskurssi 5 op 
Tilastollisten mallien peruskurssi 8 op, pitäen jatkossa sisällään myös Harjoitustyön (tilastotiede)
R-kielen alkeet 2 op (m)

Aineopinnot

Pakolliset aineopinnot (nämä kurssit vuosittain)

Tilastollinen päättely I 5 op
Tilastollinen päättely II 4 op
Lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit 8 op
Matriisilaskenta tilastotieteessä 2 op
Tilastollinen ohjelmointi 4 op
Bayes-päättely 6 op
LuK-tutkielma (tilastotiede) 8 op (m)

Aineopintojen erikoiskursseja

Aikasarja-analyysi 6 op (SL22, SL20) (autopilot)
Diskreetin aineiston analyysi 6 op (m)
SAS-kurssi 2 op (m)
Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen 6 op (SL23,SL21, autopilot)
Monimuuttujamenetelmät 6 op (KL23)
Epidemiologian tilastolliset menetelmät 6 op* (KL23, KL21)
Tieteellinen laskenta 4 op (SL22)
Tilastollinen konsultaatio 6 op (SL23, SL21)

Syventävät opinnot

Pakolliset syventävät opinnot
Pro gradu -tutkielmaan liittyvät jaksot (vuosittain ohjelmassa)

Pro gradu-tutkielma tilastotieteessä 30 op
Graduseminaari tilastotieteessä 4 op (m)

Tilastollisen mallintamisen syventävä opintojakso

Pitkittäisaineistojen analyysi 6 op (SL23, KL22)
Sekamallit 6 op (SL22, SL24)

Tilastollinen päättely (tilastollisen päättelyn moduuli)

Johdatus laskennalliseen tilastotieteeseen 2 op (vuosittain)
Laskennallinen tilastotiede 6 op (KL23, KL21)
Tilastollisen päättelyn teoria 6 op (KL23, KL21)
Bayes-laskenta 6 op (KL24, KL22)

Syventävien opintojen erikoiskursseja

Asymptoottiset menetelmät tilastotieteessä 6 op (m)

Elinaika-analyysi 6 op (SL23, SL21)
Epidemiologian tilastolliset menetelmät 6 op (KL23, KL21)
Epälineaarinen aikasarja-analyysi 6 op (SL22, SL20, autopilot)

Funktionaalinen data-analyysi 2 op (KL24)

Harjoittelu (tilastotiede) 5 op (m)

Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa 6 op (m, SL20)
Kokeiden suunnittelu ja analyysi 6 op (SL22, SL20)

Makroekonometria 5-6 op (KL23, KL22, autopilot)
Mallinnusprojekti 8-12 op (SL23, SL21)
Markov-ketjut 5 op (SL22), Åbo Akademi
Martingaalit 5 op (SL23)
Monimuuttujamenetelmien jatkokurssi (KL23)
Moniulotteinen aikasarja-analyysi 6 op (SL23, SL21, autopilot)
Muu tilastotieteen syventävien opintojen opintojakso 2-6 op (m)

Poisson-prosessit 5 op (KL23), Åbo Akademi
Regression and regularisation 6 op (m, SL20)
Robusti- ja epäparametrinen tilastotiede (m)

Soveltavan matematiikan ja tilastotieteen seminaari 2 op (m)
Stokastiset prosessit 5 op
Syventyminen tilastotieteen erikoisalueeseen 2 op (m)

Tapahtumahistoriamallit 6 op (KL24), yhteistyötä HY:n kanssa
Tilastollinen informaatioteoria 6 op (KL24, KL22)
Tilastollisen oppimisen jatkokurssi 6 op (KL22; KL20, autopilot)
Tilastotieteen historia 6 op (m)
Todennäköisyysteoria 5 op (SL23, KL22)