Keskus

Tilastotieteen keskus kokoaa yhteen tilastollisten menetelmien asiantuntemuksen koko yliopistossa. Se pyrkii edistämään tieteiden välistä tutkimusyhteistyötä  ja tilastollisten menetelmien innovatiivista käyttöä. Keskuksen ytimen muodostaa tilastotieteen oppiaineen tutkimus- ja opetushenkilökunta osana Matematiikan ja tilastotieteen laitosta. Keskukseen kuuluvat lisäksi yliopiston muissa yksiköissä toimivat statistikot ja tilastotieteen opettajat. Yliopiston muut tilastollisten menetelmien asiantuntijat kuuluvat keskukseen vuorovaikutuksessa toimivana verkostona. Keskuksella on kolmivuotiskaudeksi valittava johtokunta, joka koostuu eri tiedekuntien edustajista. Keskuksen toimintaa johtaa kolmivuotiskaudeksi nimitettävä tilastotieteen professori, joka samalla toimii oppiainevastaavana.

Keskuksen keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat riittävä ja laadukas tilastotieteen opetus, korkeatasoinen tilastotieteen ja sen uusimpia menetelmiä soveltavien tieteenalojen tutkimus sekä asiantuntijapalveluiden saatavuuden turvaaminen yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille. Tilastotieteen alalle perustetaan neljä pysyvää professorin tehtävää, jotka edustavat yliopiston keskeisiä tutkimusaloja.