Johtosääntö

Tilastotieteen keskuksen johtosääntö

1 §

Tilastotieteen keskus on Turun yliopistossa toimiva tilastollisten menetelmien tutkimus, opetus ja asiantuntijayksikkö. Sen toimintaa organisoi matematiikan ja tilastotieteen laitoksessa sijaitseva tilastotieteen oppiaine.

2 §

Keskuksen tehtävänä on

  1. antaa yliopiston perus ja jatkotutkintoihin kuuluvaa tilastotieteen opetusta;
  2. koordinoida yliopiston kaikissa yksiköissä annettavaa tilastomenetelmäopetusta;
  3. tarjota tilastollisia asiantuntijapalveluita kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja tutkijoille;
  4. ottaa käyttöön ja kehittää uusia tilastollisia tutkimusmenetelmiä;
  5. harjoittaa tilastollista tutkimusta ja tutkimusyhteistyötä;
  6. luoda tutkimusverkostoja tilastotieteen alueelle;
  7. organisoida tilastollisten ohjelmistojen alkeisopetusta ja ohjausta Turun yliopistossa;
  8. perustaa ja ylläpitää menetelmäopetuksen kurssitarjontarekisteriä;
  9. ylläpitää koko yliopiston kattavaa tilastomenetelmäopettajien verkostoa.

3 §

Keskuksen ytimen muodostaa tilastotieteen oppiaineen tutkimus- ja opetushenkilökunta.

Keskuksen toimintaan kiinnitetään lisäksi yliopiston muissa yksikoissä toimivat biostatistikot, statistikot ja tilastotieteen opettajat. Yliopiston muut tilastomenetelmien opettajat ja projektipalkatut statistikot sekä tilastomenetelmiä käyttävät tutkijat kuuluvat keskukseen tiiviissä vuorovaikutuksessa toimivana verkostona.

4 §

Keskuksen hallintoa hoitavat johtokunta ja johtaja. Keskuksen johtaja ei kuulu johtokuntaan.

Yliopiston rehtori asettaa 9-jäsenisen johtokunnan kolmen vuoden toimikaudeksi. Johtokuntaan kuuluu edustaja yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta, lääketieteellisestä tiedekunnasta, matemaattisluonnontieteellisestä tiedekunnasta, teknillisestä tiedekunnasta, kauppakorkeakoulusta, matematiikan tai sovelletun matematiikan oppiaineesta, tilastotieteen oppiaineesta, tilastotieteen pääaineopiskelijoista sekä yliopiston keskushallinnosta. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Jos johtokunnan opiskelijajäsen eroaa kesken toimikauden, johtokunta nimittää uuden opiskelijajäsenen ja varajäsenen.

Johtajan valitsee matematiikan ja tilastotieteen laitos tilastotieteen keskuksen professorien ja apulaisprofessoreiden joukosta kolmen vuoden toimikaudeksi. Johtajan tehtävänä on valmistella johtokunnassa käsiteltävät asiat yhdessä johtokunnan sihteerin kanssa, vastata keskuksen operatiivisesta johtamisesta ja huolehtia yhdessä oppiaineen professorien kanssa koko yliopiston tarvitsemien tilastomenetelmien opetuksen ja asiantuntijapalvelujen saatavuudesta.

5 §

Johtokunnan tehtävänä on

1. valvoa keskuksen toimintaa ja vastata sen strategisesta johtamisesta;
2. tehdä esitykset keskuksen järjestämän koulutuksen ja keskuksen harjoittaman tutkimuksen vaatimista voimavaroista;
3. tehdä laitoksen johtajalle esitykset opetussuunnitelmista yhdessä tilastotieteen oppiaineen kanssa;
4. valmistella tehtävien mahdolliset uudelleenmäärittelyt niiden vapautuessa;

Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

6 §

Tilastotieteen keskuksen säännöt

Sääntöjen muutoksista päättää rehtori johtokunnan esityksestä. Nämä säännöt astuvat voimaan 29.6.2021 (korvaa aiemmat ja 1.6.2018 päivitetyt säännöt dnro 1209/012/2011.)