Tilastotieteen keskukseen kolmas professori

Akatemiaprofessori Hannu Oja on nimitetty tilastotieteen professorin tehtävään 1.1.2013 alkaen. Professori Ojan tutkimusryhmän vahvoja tutkimusalueita ovat epäparametriset ja robustit monimuuttujamenetelmät sovelluksineen. Tutkimuksen johtavina ajatuksina ovat suurten dimensioiden aineistojen menetelmät, jotka eivät nojaudu normaalijakauma- ja riippumattomuusoletuksiin, ja joiden voidaan osoittaa olevan optimaalisia vaihtoehtoisissa malliperheissä. Esimerkkejä kehitetystä uudesta metodiikasta ovat: hajontamatriisien käyttö dimension supistamisessa, aliavaruuksien estimoinnissa ja riippumattomien komponenttien etsimisessä; MANOVAn ja moniulotteisen regressioanalyysin yleistykset; kanoninen korrelaatioanalyysi ja malliperheiden sopivuustestit.  Professori Ojan vastuualueena Turun yliopistossa tulee olemaan teoreettinen tilastotiede ja taloustieteen tilastolliset kysymykset.

Professori Ojan julkaisuluettelo