Tilastotieteen pääaineopiskelijoille

Ilmoittaudu kursseille nettiopsussa. Ajantasainen kulloinenkin opetusohjelma löytyy Peppi opinto-oppaasta. Seuraavassa listataan Turun yliopiston tilastotieteen opetustarjontaa. Osa kursseista luennoidaan joka vuosi ja osa useimmiten vuorovuosin (sulkeissa viimeisin toteutusajankohta tai suunniteltu seuraava toteutus, SL=syyslukukausi ja KL=kevätlukukausi). Kurssin vastuuopettaja löytyy kurssikohtaisesti Peppiin johtavasta linkistä. Osaa kursseista ei luennoida/ole vuosittaisissa opetusohjelmissa, vaan ne suoritetaan muilla suoritustavoilla (merk. ”m” alla, ks. tarkemmin kurssin tarkempi kuvaus Peppissä)

Perusopinnot

(Nämä kurssit vuosittain)

Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 5 op
Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 4 op
Tilastollisen päättelyn peruskurssi 5 op 
Tilastollisten mallien peruskurssi 6 op
Harjoitustyö (tilastotiede) 3 op
R-kielen alkeet 2 op (m)

Aineopinnot

Pakolliset aineopinnot (nämä kurssit vuosittain)

Tilastollinen päättely I 5 op
Tilastollinen päättely II 4 op
Lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit 8 op
Matriisilaskenta tilastotieteessä 2 op
Tilastollinen ohjelmointi 4 op
Bayes-päättely 6 op
LuK-tutkielma (tilastotiede) 8 op

Syventävät opinnot

Pakolliset syventävät opinnot
Pro gradu -tutkielmaan liittyvät jaksot (vuosittain ohjelmassa)

Pro Gradu-tutkielma tilastotieteessä 30 op
Graduseminaari tilastotieteessä 4 op

Tilastollisen mallintamisen syventävä opintojakso

Pitkittäisaineistojen analyysi 6 op
Hierarkkinen mallintaminen 6 op
Muu tilastotieteen syventävien opintojen opintojakso (6 op)

Tilastollinen päättely (tilastollisen päättelyn moduuli)

Laskennallinen tilastotiede 8 op (KL21)
Tilastollisen päättelyn teoria 6 op (KL21)
Bayes-laskenta 6 op

Aine- ja syventävien opintojen erikoiskursseja

Seuraavat ovat lähinnä aineopintotasoisia kursseja, mutta osa niistä voidaan suorittaa myös syventäviin opintoihin:

Aikasarja-analyysi 6 op (SL20)
Diskreetin aineiston analyysi 6 op (KL20)
SAS-kurssi 2 op (KL21)
Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen 6 op
Tilastollinen konsultaatio 6 op

Syventävien opintojen erikoiskursseja, osa näistä (merk. *) ovat myös sopivia aineopintotasoisiksi erikoiskursseiksi):

Elinaika-analyysi 6 op*
Epidemiologian tilastolliset menetelmät 6 op* (KL21)
Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa 6 op* (SL20)
Kokeiden suunnittelu ja analyysi 6 op* (SL20)
Monimuuttujamenetelmien teoria 6 op* (KL21) 
Mallinnusprojekti 8-12 op
Harjoittelu (tilastotiede) 5 op (m)
GLMM-mallit SAS-ohjelmistolla 2 op (m)
Moniulotteinen aikasarja-analyysi 6 op
Epälineaarinen aikasarja-analyysi 6 op (SL20)
Tapahtumahistoriamallit 6 op (m)
Rakenneyhtälömallit 6 op (m)
Tilastollisen oppimisen jatkokurssi 6 op (KL20)
Regression and regularisation 6 op
Tilastollinen informaatioteoria 6 op
Asymptoottiset menetelmät tilastotieteessä 6 op
Tilastotieteen historia 6 op (m)
Stokastiset prosessit 5 op
Todennäköisyysteoria 5 op
Syventyminen tilastotieteen erikoisalueeseen 2 op (m)
Muu tilastotieteen syventävien opintojen opintojakso 2-6 op (m)