Tilastotieteen pääaineopiskelijoille

Ilmoittaudu kursseille nettiopsussa. Ajantasainen kulloinenkin opetusohjelma löytyy Peppi opinto-oppaasta. Seuraavassa listataan Turun yliopiston tilastotieteen opetustarjontaa. Osa kursseista luennoidaan joka vuosi ja osa useimmiten vuorovuosin. Kurssin vastuuopettaja löytyy kurssikohtaisesti Peppiin johtavasta linkistä.

Perusopinnot

Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat 5 op
Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 4 op
Tilastollisen päättelyn peruskurssi 5 op 
Tilastollisten mallien peruskurssi 6 op
Harjoitustyö (tilastotiede) 3 op
R-kielen alkeet 2 op

Aineopinnot

Pakolliset aineopinnot

Tilastollinen päättely I 5 op
Tilastollinen päättely II 4 op
Lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit 8 op
SAS-kurssi 2 op
Tilastollinen ohjelmointi 4 op
LuK-tutkielma (tilastotiede) 8 op

Syventävät opinnot

Pakolliset syventävät opinnot

Pro Gradu-tutkielma tilastotieteessä 30 op
Graduseminaari tilastotieteessä 4 op

Tilastollisen mallintamisen syventävä opintojakso

Hierarkkinen mallintaminen 6 op
Pitkittäisaineistojen analyysi 6 op

Tilastollinen päättely

Bayes-päättely 6 op
Laskennallinen tilastotiede 8 op
Tilastollisen päättelyn teoria 6 op

Aine- ja syventävien opintojen erikoiskursseja

Seuraavat ovat lähinnä aineopintotasoisia kursseja, mutta osa niistä voidaan suorittaa myös syventäviin opintoihin:

Aikasarja-analyysi 6 op
Diskreetin aineiston analyysi 6 op
Matriisilaskenta tilastotieteessä 2 op
Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen 6 op
Tilastollinen konsultaatio 6 op

Syventävien opintojen erikoiskursseja:

Elinaika-analyysi 6 op
Epidemiologian tilastolliset menetelmät 6 op
Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa 6 op
Kokeiden suunnittelu ja analyysi 6 op
Monimuuttujamenetelmien teoria 6 op
Mallinnusprojekti 8-12 op
Harjoittelu (tilastotiede) 5 op
GLMM-mallit SAS-ohjelmistolla 2 op
Moniulotteinen aikasarja-analyysi 6 op
Epälineaarinen aikasarja-analyysi 6 op
Tapahtumahistoriamallit 6 op
Rakenneyhtälömallit 6 op
Tilastollisen oppimisen jatkokurssi 6 op