Tilastotieteen pääaineopiskelijoille

Ilmoittaudu kursseille Peppissä. Ajantasainen kulloinenkin opetusohjelma löytyy Peppi opinto-oppaasta. Seuraavassa listataan Turun yliopiston tilastotieteen opetustarjontaa. Osa kursseista luennoidaan joka vuosi ja osa useimmiten vuorovuosin (vuosikierrossa olevien kurssien osalta sulkeissa viimeisin toteutusajankohta ja/tai suunniteltu seuraava toteutus (), SL=syyslukukausi ja KL=kevätlukukausi). Kurssin vastuuopettaja löytyy kurssikohtaisesti Peppiin johtavasta linkistä. Osaa kursseista ei luennoida/ole vuosittaisissa opetusohjelmissa, vaan ne suoritetaan muilla suoritustavoilla (merk. ”m” alla, ks. tarkemmin kurssin tarkempi kuvaus Peppissä). Lisäksi muutamien kurssien ns. autopilot-toteutukset on myös merkitty näkyviin (”autopilot”). Seuraavassa tulevia tutkintovaatimuksia 2022-2024 koskevat kurssit (muutamat puuttuvat linkit tulevat myöhemmin)

Päivitetty viimeksi: 15.1.2023

Perusopinnot

(Nämä kurssit vuosittain)

Tilastotiede ja data 6 op
Todennäköisyyslaskennan peruskurssi 4 op
Tilastollisen päättelyn peruskurssi 5 op 
Tilastollisten mallien peruskurssi 8 op, pitäen jatkossa sisällään myös Harjoitustyön (tilastotiede)
R-kielen alkeet 2 op (m)

Aineopinnot

Pakolliset aineopinnot (nämä kurssit vuosittain)

Tilastollinen päättely I 5 op
Tilastollinen päättely II 4 op
Lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit 8 op
Matriisilaskenta tilastotieteessä 2 op
Tilastollinen ohjelmointi 4 op
Bayes-päättely 6 op
LuK-tutkielma (tilastotiede) 8 op (m)

Aineopintojen erikoiskursseja

Aikasarja-analyysi 6 op (SL22, SL20) (autopilot)
Diskreetin aineiston analyysi 6 op (m)
SAS-kurssi 2 op (m)
Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen 6 op (SL23,SL21, autopilot)
Monimuuttujamenetelmät 6 op (KL23)
Epidemiologian tilastolliset menetelmät 6 op* (KL23, KL21)
Tieteellinen laskenta 4 op (SL22)

Tilastollinen konsultaatio 6 op (SL23, SL21)

Syventävät opinnot

Pakolliset syventävät opinnot
Pro gradu -tutkielmaan liittyvät jaksot (vuosittain ohjelmassa)

Pro gradu-tutkielma tilastotieteessä 30 op
Graduseminaari tilastotieteessä 4 op (m)

Tilastollisen mallintamisen syventävä opintojakso

Pitkittäisaineistojen analyysi 6 op (KL24, KL22)
Sekamallit 6 op (SL22)

Tilastollinen päättely (tilastollisen päättelyn moduuli)

Johdatus laskennalliseen tilastotieteeseen 2 op (vuosittain)
Laskennallinen tilastotiede 6 op (KL23, KL21)
Tilastollisen päättelyn teoria 6 op (KL23, KL21)
Bayes-laskenta 6 op (KL24, KL22)

Syventävien opintojen erikoiskursseja

Elinaika-analyysi 6 op (SL23, SL21)
Epidemiologian tilastolliset menetelmät 6 op (KL23, KL21)
Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa 6 op (m, SL20)
Kokeiden suunnittelu ja analyysi 6 op (SL22, SL20)
Monimuuttujamenetelmien jatkokurssi (KL23)
Mallinnusprojekti 8-12 op (SL23, SL21)
Harjoittelu (tilastotiede) 5 op (m)
Moniulotteinen aikasarja-analyysi 6 op (SL23, SL21, autopilot)
Epälineaarinen aikasarja-analyysi 6 op (SL22, SL20, autopilot)
Makroekonometria 5-6 op (KL23, KL22, autopilot)
Tapahtumahistoriamallit 6 op (KL24), yhteistyötä HY:n kanssa
Tilastollisen oppimisen jatkokurssi 6 op (KL22; KL20, autopilot)
Regression and regularisation 6 op (m, SL20)
Tilastollinen informaatioteoria 6 op (KL24, KL22)
Asymptoottiset menetelmät tilastotieteessä 6 op (m)
Tilastotieteen historia 6 op (m)
Funktionaalinen data-analyysi 6 op (m)
Robusti- ja epäparametrinen tilastotiede (m)
Stokastiset prosessit 5 op
Todennäköisyysteoria 5 op (SL23, KL22)
Martingaalit 5 op (SL23)
Markov-ketjut 5 op (SL22), Åbo Akademi
Poisson-prosessit 5 op (KL23), Åbo Akademi
Soveltavan matematiikan ja tilastotieteen seminaari 2 op (m)
Syventyminen tilastotieteen erikoisalueeseen 2 op (m)
Muu tilastotieteen syventävien opintojen opintojakso 2-6 op (m)