Johtosääntö

Tilastotieteen keskuksen johtosääntö

1 §

Tilastotieteen keskus on Turun yliopistossa toimiva tilastollisten menetelmien tutkimus, opetus ja asiantuntijayksikkö. Sen toimintaa organisoi matematiikan ja tilastotieteen laitoksessa sijaitseva tilastotieteen oppiaine.

2 §

Keskuksen tehtävänä on

 1. antaa yliopiston perus ja jatkotutkintoihin kuuluvaa tilastotieteen opetusta;
 2. koordinoida yliopiston kaikissa yksiköissä annettavaa tilastomenetelmäopetusta;
 3. tarjota tilastollisia asiantuntijapalveluita kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja tutkijoille;
 4. ottaa käyttöön ja kehittää uusia tilastollisia tutkimusmenetelmiä;
 5. harjoittaa tilastollista tutkimusta ja tutkimusyhteistyötä;
 6. luoda tutkimusverkostoja tilastotieteen alueelle;
 7. organisoida tilastollisten ohjelmistojen alkeisopetusta ja ohjausta Turun yliopistossa;
 8. vastata tilastollisten ohjelmistojen asiantuntijapalveluista ja hankinnoista Turun yliopistossa;
 9. perustaa ja ylläpitää menetelmäopetuksen kurssitarjontarekisteriä;
 10. ylläpitää koko yliopiston kattavaa tilastomenetelmäopettajien verkostoa.

3 §

Keskuksen ytimen muodostaa tilastotieteen oppiaineen tutkimus, opetus ja hallintohenkilökunta.

Keskukseen kiinnitetään lisäksi yliopiston muissa yksiköissä toimivat biostatistikot, statistikot ja tilastotieteen lehtorit siten kuin kunkin osalta erikseen sovitaan. Kaikki tähän ryhmään kuuluvat siirtyvät vähitellen keskukseen suoraan asianomaisen professorien alaisuuteen.

Yliopiston muut tilastomenetelmien opettajat ja projektipalkatut statistikot kuuluvat keskukseen tiiviissä vuorovaikutuksessa toimivana verkostona.

4 §

Keskuksen hallintoa hoitavat johtokunta ja johtaja. Keskuksen johtaja ei kuulu johtokuntaan.

Yliopiston rehtori asettaa 8 jäsenisen johtokunnan kolmen vuoden toimikaudeksi. Johtokuntaan kuuluu edustaja yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta, lääketieteellisestä tiedekunnasta, matemaattisluonnontieteellisestä tiedekunnasta, kauppakorkeakoulusta, matematiikan oppiaineesta, tilastotieteen oppiaineesta, tilastotieteen pääaineopiskelijoista sekä yliopiston keskushallinnosta. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Johtajan valitsee matematiikan ja tilastotieteen laitos tilastotieteen oppiaineen professorien joukosta kolmen vuoden toimikaudeksi. Keskuksen johtaja toimii myös tilastotieteen oppiaineen vastuuhenkilönä. Johtajan tehtävänä on valmistella johtokunnassa käsiteltävät asiat yhdessä opetusamanuenssin kanssa, vastata keskuksen operatiivisesta johtamisesta ja huolehtia yhdessä oppiaineen professorien kanssa koko yliopiston tarvitsemien tilastomenetelmien opetuksen ja asiantuntijapalvelujen saatavuudesta.

5 §

Johtokunnan tehtävänä on

 1. valvoa keskuksen toimintaa ja vastata sen strategisesta johtamisesta;
 2. tehdä esitykset keskuksen järjestämän koulutuksen ja keskuksen harjoittaman tutkimuksen vaatimista voimavaroista;
 3. tehdä laitoksen johtajalle esitykset opetussuunnitelmista yhdessä tilastotieteen oppiaineen kanssa;
 4. valmistella tehtävien mahdolliset uudelleenmäärittelyt niiden vapautuessa;

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

6 §

Tilastotieteen keskuksen säännöt

Nämä säännöt astuvat voimaan 1.1.2012. Sääntöjen muutoksista päättää rehtori johtokunnan esityksestä.